Wijknetwerken > Buurtteams > Nieuws en artikelen > Terugblik informatiebijeenkomsten

Terugblik informatiebijeenkomsten

In september waren er twee informatiebijeenkomsten onder de titel ‘Buurtteams Amsterdam en inkoop aanvullende ondersteuning Wmo vanaf 2021, wat betekent dit?’

De bijeenkomsten werden voornamelijk bezocht door vertegenwoordigers van de huidige contractpartners van de gemeente Amsterdam. De bijeenkomsten stonden in het teken van informatievoorziening en voorlichting over de komst van de Buurtteams en over aanvullende Wmo voorzieningen.

Buurtteams Amsterdam in het kort

Amsterdammers kunnen vanaf 2021 bij de buurtteams terecht voor brede ondersteuning. De Ouder- en Kind Teams blijven bestaan. De buurtteams bestaan uit generalisten, die zelf als professional deels hun eigen specialisme zullen meebrengen/inzetten. Per stadsdeel komt er een overkoepelende organisatie, die de buurtteams in een stadsdeel aanstuurt. Tijdpad:

 • September 2019: Akkoord op hoofdlijnen in college.
 • Najaar 2019: aan de slag met uitvoeringsplan.
 • 2020: Inschrijvingen nieuwe contractperiode vanaf 2021.
 • Zomer 2020: Aanbieders geselecteerd en implementatie.
 • Vanaf 2021: Start met Buurtteams en uitrol.

Vorming Buurtteams Amsterdam

Karin Boudewijns, Programmamanager Buurtteams Amsterdam, vertelt dat er op het gebied van zorg al heel veel is in Amsterdam. Gelukkig gaat er veel goed. De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in netwerkvorming en in de zeven allianties die nu een aantal jaren draaien. Er is geïnvesteerd in samenwerken en in slimme werkmethoden, zoals Anders Kijken, Anders Doen. Maar het kan nog beter. De gemeente Amsterdam wil nog nadrukkelijker de verbinding zoeken, nog meer samenwerken. Dat is waar de buurtteams voor staan. De zorg voor de Amsterdammer is nog te complex georganiseerd. Ook willen we toe naar een werkwijze die kosten meer beheersbaar maakt.  “Amsterdam kent een veelheid aan aanbieders, elk met zijn eigen expertise. Dat is goed, maar soms wordt nog te veel naast elkaar gewerkt, in plaats van met elkaar. Als Amsterdammer moet je je weg weten te vinden. Met de buurtteams willen we vooral focus op waar de Amsterdammer daadwerkelijk behoefte aan heeft”, aldus Boudewijns.

Zorgstructuur nu

 • We hebben SamenDOEN voor de multiprobleemaanpak. Op meerdere levensdomeinen zijn problemen. Mensen met een complexe hulpvraag zijn er heel veel in de stad.
 • We hebben de activeringsteams van de dienst Werk, Participatie en Inkomen (WPI). De klantmanagers activeren mensen, of leiden ze toe naar betaald werk.
 • Dan zijn er de wijkzorgnetwerken. Daar valt onder meer de Wmo onder, en de ambulante hulpverlening.
 • Sinds 2015 zijn daar de Ouder- en Kind Teams bijgekomen. Deze zijn gericht op ouders met kinderen, gezinnen.

Zorgstructuur straks

De sociale basis is het uitgangspunt. Daar waar formeel en informeel samenkomen. De Ouder- en Kind Teams blijven, de buurtteams komen daar bij. Daar waar OKT of buurtteam niet kan helpen, kan specialistische ondersteuning worden ingeschakeld. En tot slot is er een escalatieroute. Uitzonderlijke vraagstukken die een speciale aanpak vergen, zullen er altijd zijn. Buurtteams Amsterdam wordt de plek waar alle Amsterdammers terecht kunnen met vragen, zorgen, ondersteuningsvragen. De meeste Amsterdammers zijn onderdeel van een sociaal netwerk en kunnen daar aankloppen als zij hulp nodig hebben. Het
versterken van bewonersinitiatieven en sociale netwerken is daarom een belangrijk aandachtspunt de komende tijd. Maar een netwerk kan niet alles oplossen. Dan kan het buurtteam behulpzaam zijn. Denken in oplossingen op maat is leidend voor de
werkwijze van de nieuwe teams.

Aanvullende ondersteuning Wmo

Nienke Siemonsma, projectleider bij de gemeente Amsterdam, gaat in op de veranderingen rondom aanvullende ondersteuning Wmo. De grote verandering ligt in het feit dat de buurtteams zich met vraagverheldering en ondersteuning gaat bezighouden. De Wmo zal in enige vorm natuurlijk altijd blijven. Sommige voorzieningen levert het buurtteam niet. Dagbesteding, hulp bij het huishouden, logeeropvang en specialistische ambulante hulp en maatschappelijke opvang en beschermd wonen zullen niet bij het buurtteam worden ondergebracht.

De belangrijkste aandachtspunten

 • Er komt een knip in de ambulante ondersteuning. Ongeveer 80% zal door de buurtteams worden uitgevoerd. Inschatting is dat 80% van de ondersteuningsvragen opgelost kan worden door een voorziening dichtbij, in de buurt. Ondersteuning is ten dienste van de Amsterdammer. Maatschappelijke dienstverlening zal ook een plek krijgen in Buurtteams
  Amsterdam. In sommige gevallen zal een buurtteam een vraagstuk niet op kunnen lossen. Dan betrekken zij andere professionals van aanvullende zorg of ondersteuning.
 • Een deel van de Wmo zullen we apart inkopen. Daarbij willen we inkopen bij een overzichtelijk aantal aanbieders. Op dit moment zijn het er erg veel. Er zal dus een selectieprocedure komen. Kwaliteitscriteria zullen daarbij van groot belang zijn, naast de bereidheid om met andere partijen samen te werken.
 • Het buurtteam zal een belangrijke rol spelen bij de toegang tot aanvullende Wmo voorzieningen. Dagbesteding en ambulante ondersteuning gaat in het vervolg altijd via het buurtteam. Nu doet de individuele aanbieder de toets.
  Hulp bij het huishouden en logeervoorziening zal niet altijd verplicht via het buurtteam gaan.
 • Samenwerking tussen de verschillende partijen blijft een cruciaal onderdeel. De buurtteams gaan nauw gaan samenwerken met uiteenlopende aanbieders. Zo is er een zeer nauwe samenwerking met de sociale basis, en met bijvoorbeeld huisartsen. Amsterdam zal de komende tijd inzetten op verdere versterking van de sociale basis. Denk bijvoorbeeld aan laagdrempelige inloopvoorzieningen. Het wordt een complete aanpak in samenhang met de wijk/omgeving waar het buurtteam is gevestigd.
 • Aanvullende ambulante ondersteuning voor de GGZ doelgroep in de stad heeft veel overeenkomsten met het individueel begeleid wonen binnen de maatschappelijke opvang/beschermd wonen. Het lijkt op elkaar. Dat kan misschien één product worden.
 • Per stadsdeel kom er 1 organisatie die verantwoordelijk is voor de buurtteams binnen dat stadsdeel.
 • Er zullen aanbieders gecontracteerd worden voor aanvullende Wmo voorzieningen.

Tijdpad

 • 24 september: hoofdlijnenbesluit college.
 • Najaar 2019:  drie bijeenkomsten met circa 120 mensen van uiteenlopende, belanghebbende partijen werken mee aan de Buurtteams Amsterdam.
 • Najaar 2019:  gesprekken met zorgaanbieders over aanvullende ondersteuning Wmo.
 • Eind 2019: informatiebijeenkomst voor alle betrokken over laatste stand van zaken.
 • Voorjaar 2020: start inschrijving aanbieders op de buurtteams of op aanvullende ondersteuning.
 • Vanaf zomer 2020: implementatie.
 • Vanaf 1 januari 2021: gefaseerde invoering buurtteams.
 • Vanaf 2021: Amsterdammers met een hulpvraag kunnen naar een Buurtteam. Het Buurtteam levert hulp of verwijst door.

Meer informatie

Een verslag van de workshops met alle relevante vragen die gesteld zijn, kunt u via buurtteams@amsterdam.nl opvragen.