Casus Advies Wijkzorg

18 juni 2019

Advies Wijkzorg heeft in de afgelopen twee jaar weinig tot geen aanmeldingen ontvangen. ‘Gaat alles dan goed?’ is de vraag.

Het indienen/bespreken van casussen tijdens wijktafels en collegiaal consult zijn ingeburgerd maar Advies Wijkzorg is niet een vanzelfsprekende ‘eerste advieshulp bij casussen’. Wat geconstateerd is, is dat Advies Wijkzorg als tool nauwelijks bekend is en/of dat het onduidelijk is wanneer je het kunt inzetten.

Waar kun je aan denken om Advies Wijkzorg in te schakelen?

Voorbeeldcasus in xxx: Het team maatschappelijke dienstverlening in xxx begeleidde een cliënte met psychiatrische problematiek. De vraag van de cliënt was te zwaar. De Maatschappelijk Werker (MW) bood al geruime tijd overbruggingszorg. Zij heeft de cliënt  aangemeld bij een instelling maar er bleek een wachtlijst van zes maanden bij die instelling. Al die tijd heeft de MW de begeleiding zo goed mogelijk vorm gegeven. In het uiteindelijke gesprek werd de cliënt afgewezen, omdat de problematiek te zwaar was! De casus kwam vervolgens bij Advies Wijkzorg terecht. Vanuit Advies Wijkzorg is contact met de instelling gezocht. Vervolgens heeft de instelling eigenaarschap getoond om deze cliënte zorg te verlenen en heeft de instelling excuses gemaakt hoe het eerder was gelopen. Een zinvolle actie dus!

Tevens zullen er casussen zijn waarvan je als professional of vrijwilliger denkt dat het niet oplosbaar is. Juist dan is het ook zinvol om de casus in te brengen. Zo kunnen hiaten ontdekt en bij de juiste partijen geadresseerd worden.

Het team Advies Wijkzorg Oost bestaat uit experts op het gebied van informele en formele zorg, geriatrie, welzijn, wonen zoals Humanitas, Civic, MEE, HVO Querido, een Specialist Ouderen Geneeskunde en Woon!.

Indienen van jouw casus of meer weten? Ga naar de pagina van AdviesWijkzorg.