Wijknetwerken > Buurtteams > Over Buurtteam Amsterdam

Over Buurtteam Amsterdam

Elke Amsterdammer kan terecht bij een buurtteam voor vragen en ondersteuning op het gebied van (sociale) zorg, wonen, gezondheid, werk, meedoen, geldzaken, en veiligheid. Elk buurtteam bestaat uit professionele hulpverleners met verschillende expertises.

Het buurtteam zorgt er samen met alle (formele en informele) organisaties in de buurt voor dat inwoners de juiste ondersteuning krijgen. Fysiek nabij in de buurt en in samenhang georganiseerd: eenvoudig, herkenbaar en laagdrempelig. Een plek in de buurt waar men kan binnenlopen of naar toe kan bellen. Zorg en ondersteuning wordt daarmee beter vindbaar voor inwoners.

De buurtteams ondersteunen Amsterdammers om hun situatie duurzaam te verbeteren en zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving. Altijd in afstemming met de Amsterdammer en zijn of haar specifieke situatie: dicht bij zijn of haar leefwereld. Ze doen dat door te kijken welke mogelijkheden er zijn in de directe omgeving en een verbinding te maken met collectieve voorzieningen in de buurt. Waar nodig wordt specialistische hulp ingeschakeld.

Hoe we samenwerken hebben we in 2023 weergegeven in een animatiefilmpje op YouTube: filmpje Buurtteam Amsterdam

Werkwijze Buurtteam Amsterdam

Buurtteammedewerkers bieden ondersteuning en begeleiding bij een breed scala aan vragen. Professionals in de buurtteams leveren zelf het grootste deel van de ondersteuning. Als de hulpvraag niet door het buurtteam kan worden opgelost, dan kunnen zij aanvullende zorg- en ondersteuning inschakelen. Buurtteammedewerkers werken zowel vanaf een locatie, als outreachend of bij de Amsterdammer thuis en gebruikt actief (nieuwe) vindplaatsen van de doelgroep en probeert hier aan te sluiten (bijv. huisartsenpraktijk, huis van de wijk, moskee, biljartvereniging).

De buurtteams werken vanuit een gelijke, herkenbare werkwijze, zodat Amsterdammers en partners in het (stedelijk)netwerk weten wat zij van het buurtteam kunnen verwachten. Die noemen we de Amsterdamse Maatwerk Methode (AMM). In de praktijk ontwikkeld, die een gestructureerde manier van samenwerken ondersteunt.

Een buurtteammedewerker sluit aan op de vraag van de Amsterdammer. Door samen te werken vanuit het perspectief van de Amsterdammer wordt hij “meer eigenaar van de oplossingen die gezamenlijk gekozen worden”.

Buurtteams/specialistische zorg

Het is de bedoeling dat in overleg met de cliënt passende ondersteuning wordt ingezet. In principe zo veel mogelijk door het buurtteam zelf. Buurtteam bestaat uit professionals met verschillende expertise, waaronder bijvoorbeeld expert complexe problematiek.

Er zijn situaties waarin ondersteuning nodig is die het buurtteam zelf niet kan leveren. In zo’n geval begeleidt het buurtteam een cliënt naar de specialistische schil.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Bij langdurige en specifieke ondersteuning
  • Complexe problematiek waar het buurtteam geen kennis en vaardigheden voor in huis heeft
  • Bemoeizorg, bijvoorbeeld iemand die zorg mijdt

De buurtteams zijn verantwoordelijk voor toeleiding en toegang naar gespecialiseerde zorg. Dan worden collega’s van zorgaanbieders voor aanvullende ondersteuning betrokken met expertise op specifieke vragen van de cliënt. Dit kan aanvullende individuele ondersteuning zijn, of voor de (O)GGZ doelgroep Begeleid Thuis.

Bij twijfel over de inzet van specialistische ondersteuning is er het afwegingskader ontwikkeld. Het afwegingskader beschrijft verschillende situaties en overwegingen die erop duiden dat een persoon begeleidt kan worden door het buurtteam of kan worden doorverwezen.

Link naar afwegingskader

Buurtteams/Ouder-en Kindteams

Buurtteam Amsterdam en de Ouder- en Kindteams werken intensief samen als het gaat om ondersteuning aan alle Amsterdammers. Het is zo georganiseerd dat ze elkaar gemakkelijk “erbij kunnen halen” als de situatie daarom vraagt. Het maakt voor de Amsterdammer geen verschil of hij/zij binnenkomt via het buurtteam of via het Ouder- en Kindteam. Toch is het zinvol om vooraf de te bepalen vanuit welk team ondersteuning geboden wordt. Juist om te zorgen dat de Amsterdammer die ondersteuning krijgt die het beste bij hem of haar past.

Werken in een buurtteam

In ieder buurtteam in Amsterdam werken professionals met verschillende expertises en kennisgebieden nauw met elkaar samen binnen één team. Waaronder:

  • Ambulante ondersteuners (o.a. begeleiding thuis)
  • Schuldhulpverleners en sociaal raadslieden
  • Maatschappelijk werkers en dienstverleners
  • Experts multiproblematiek
  • Onafhankelijke cliëntondersteuners MEE
  • Beroepsmatige ervaringsdeskundigen

Medewerkers van een buurtteam krijgen de ruimte en verantwoordelijkheid om samen met cliënten en buurtbewoners te werken aan het versterken van hun veerkracht. Dat doen zij samen met alle partners in de buurt en als het nodig is, betrekken zij daar andere specialisten bij, zodat alle Amsterdammers mee kunnen doen.

Medewerkers van een buurtteam zijn in staat om eerder opgebouwde certificering te continueren en waar nodig te verkrijgen. De SKJ registratie is niet verplicht in het buurtteam. Als je SKJ geregistreerd bent, kun je dit ook in het buurtteam onderhouden. Deze voorwaarde is opgenomen in de subsidieverlening.